Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 7 Kỳ họp thứ 7

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non công lập, giáo viên mới tuyển dụng giảng dạy môn học trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng của tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về công tác tại tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã đảo trên địa bàn huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2023 - 2025
Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 37/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2023
Nghị quyết 38/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 39/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Nghị quyết 40/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung mục II Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Nghị quyết 41/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023
Nghị quyết 42/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Nghị quyết 43/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-